عکس: داوود چترزرین

مکان: محل سابق کانون فرهنگی هنری معراج روستای زیارت