عکس: محمدرضا ایماندوست

::. اسفند 92 .:: گلزلر شهدای روستای زیارت