بازیکنان: حبیب خوشابی، احسان بهزادی، سجاد بهزادی، مهدی مددی، یحیی شریفی