عکس: جابر عوضی زیارتی

::. تابستان 92 .:: کانون فرهنگی هنری معراج روستای زیارت