عکس: مسلم نعمتی

::. 94/6/4 .:: توسط کانون شاه خراسان مسجد امام حسن مجتبی (ع) - میدان امام حسین(ع)