عکس: محمدرضا ایماندوست

::. اسفند 92 .:: میدان امام حسین روستای زیارت