تیم بنداروز نایب قهرمان جام شهید تنگستانی روستای زیارت با حضور داوود چتزرین و بشیر فردی در این تیم