عکس: محمدرضا ایماندوست

::. اسفند 92 .:: آرامگاه روستای زیارت