عکس: مسلم نعمتی

::. شهریور 94 .:: آرامگاه روستای زیارت