عکس: محمدرضا ایماندوست

::.اسفند 1392.:: زمین های کشاورزی روستای زیارت