عکس: شاهین دهقان

::. مرداد 94 .:: زمین فوتبال ورودی روستا