عکس: رضا خزاعی

::. سال 92 .:: روبروی حسینیه امام سجاد(ع)