عکس: محمدرضا ایماندوست

::. اسفند 92 .:: جلوی مسجد حمزه سیدالشهدا(ع)